Welcome to Huỳnh Cng n's Home Page

Truyện ngắn

Nguoi dep Long Hồ
Quynh Lan
Huong nhan
Mt thong my bay
nhat kyThơ


tm nẻo tr vinh
khc
mưa khuya
đm sinh nhật
chiều nhớ
xun chia ly
thất tnh ca
tuyết ca
Du ky'


Sept-les


Một thong Đng Kinh

Ty bt


Bin Ha, Ng Quyền v ti


Bn dng sng Đồng Nai


Tr Vinh xứ c liu


Đi tm ma Xun
Ma thu Longueuil
Về Tr Vinh
Cậu ti

Games


Cờ Ca R

Cờ tướng
ABOUT ME


I was an officer in the Army of the Republic of Vietnam (South Vietnam). I fought against the invasion of the North communist army until April 30th 1975.
I was taken to prison by the communist government until September 1977. After that, I tried to flee Vietnam many times and once more I was arrested by communist police. This time, I evaded the prison and finally succeeded in fleeing my country by boat.
Now I live in Canada.


J'tais officier dans l'arme de la Rpublique du Vietnam (Vietnam du Sud). Je me suis battu contre l'invasion de l'arme communiste du Nord jusqu'au 30 avril 1975.
Aprs quoi , le gouvernement communiste m'emprisonnait jusqu'en septembre 1977.Aprs la sortie de la prison, j'ai tent de fuir le Vietnam plusieurs reprises et encore une fois, j' tais arrt par la police communiste. Cette fois, je me suis vad de la prison et enfui du pays en bateau.
Actuellement je vis au Canada.


Ti l cựu sĩ quan trong Qun lực Việt Nam Cộng Ho từng chiến đấu chống sự xm lược của qun cộng sản Bắc Việt đến ngy 30 thng 4 năm 1975.
Sau đ ti bị chnh quyền cộng sản bỏ t đến thng 9 năm 1977.Từ đ ti tm cch đo thot khỏi Việt Nam nhiều lần v một lần nữa lại bị cng an cộng sản bắt giam. Lần ny ti vượt ngục v vượt bin bằng tu.
Hiện ti sống ở Canada.

Đồng bo trong nước ch y':


Đi pht thanh Chu Tự Do pht thanh v` Việt Nam mỗi ngy hai lần 6:30-7:30 sng v 9-10 giờ tối(giờ VN) trn cc ln sng 25, 31, 41m v trn Internet ở địa chỉ:
http://www.rfa.org/vietnamese/audio

Radio Chn Trời Mới do đảng Việt Tn xy dựng v nui dưỡng, pht thanh về Việt Nam trn ln sng điện trung bnh 1503 k l chu kỳ, từ 20g30 đến 21g mỗi đm v trn Internet ở địa chỉ:
http://www.radiochantroimoi.com


You can e-mail me at:
conganhuynh@gmail.comYou are the visitor number:

Web Counter
Website Hit Counters